Smartare, snyggare, sexigare och nu smalare med?

Japp. Om man ska tro på allt som skrivs om denna sköna böna, Kakao.  Det var ju ett tag sen jag själv arbetade med detta aktivt och faktiskt sålde ett ton.. eller om jag åt upp hälften? men har aldrig slutat fascinerats. det är sannerligen en dryck från gudarna.  Särskilt med chilli som originalreceptet, som inte heller går av för hackor när det gäller nyttoaspekter.

En lagom dos är bra för hälsan, det har vi hört förut. Men nu har forskarna hittat fler och tydligare skäl till varför mörk choklad är nyttig för dig. Kakao sätter nämligen fart på magens goda bakterier. Det har forskare vid Louisiana State University konstaterat. De goda mikroberna, bifido- och mjölksyrebakterier, växer och jäser i mage och tarm när du äter mörk choklad. I jäsningsprocessen produceras antiinflammatoriska föreningar som bland annat minskar risken för inflammationer och stroke, enligt Aftonbladet

Det finns massor av studier av hur nyttigt kakao ärför kroppen och knoppen och här har jag kopierat en från . Läkartdidningen. 
”Intresset för choklad, kakao och flavanoler och deras kardiovaskulära effekter har ökat kraftigt de senaste åren.

Epidemiologiska undersökningar har påvisat ett inverst förhållande mellan chokladkonsumtion och kardiovaskulär risk.
Experimentella studier och interventionsstudier tyder på att flavanolrik kakao och choklad har en biologisk potential för att kunna påverka kar­dio­vaskulär risk genom gynnsamma effekter på olika riskfaktorer.
Många obesvarade frågor återstår kring kakaoprodukternas nytta, och det saknas blindade placebokontrollerade interventionsstudier med lång uppföljning med kardiovaskulär morbiditet och mortalitet som effektmått.

oIntresset för choklad, kakao och polyfenoler och deras effekter på hjärt–kärlsystemet har ökat starkt inom den internationella forskningen under de senaste fem åren.

Talrika experimentella (in vitro/in vivo) studier och interventionsstudier med fokus på främst effekter på endotelfunktion, antioxidantförmåga, blodförtunning, inflammation och blodtryckssänkning har pub­licerats. Även lipid- och glukosmetabolt inriktad forskning börjar ta fart.
Dessutom har flera metaanalyser utförts på basis av dessa studier, främst när det gäller blodtryck och/eller kar­dio­vaskulär risk. Samtidigt har resultaten från flera observationsstudier pub­licerats, och me­di­cinska översiktsartiklar har belyst området.
Använt som medicin genom tiderna
Kakao har en gedigen kulturhistoria. Kakao användes i många olika syften av folkslagen i Mellanamerika för flera tusen år sedan och upptäcktes av de spans­ka sjöfararna på 1500-talet. Dessutom har kakao genom tiderna använts som medicin mot alla tänkbara symtom; mer specifikt för det kardiovaskulära området kan nämnas angina pectoris, hjärtklappning, svimning, dyspné och trötthet [1].
Mycket talar för att det är flavanoler i kakao som medierar de gynnsamma effekterna [2]. Flavanoler, som också finns i olika frukter, bönor, te och vin, är en undergrupp till flavonoider, som i sin tur är en undergrupp till polyfenolerna [3, 4].
Kunaindianernas skydd
Kunaindianer är en befolkningsgrupp som lever på San Blas-öarna utanför Panama i Latinamerika. Det intressanta med dessa människors matkultur är att de förtär mycket stora mängder kakao dagligen, ofta berikat med mycket salt.
Kunaindianerna tillhör en av de grupper i världen som förefaller vara skyddade mot åldersberoende blodtrycksstegring och njurfunktionsnedsättning, och prevalensen av hypertoni är låg. Prevalensen av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes är också lägre än hos andra motsvarande folkgrupper på fastlandet.
Skyddet försvinner när kunaindia­nerna flyttar in till fastlandet och bosätter sig i Panama City. De har då inte tillgång till samma diet som ute på öarna [5].
Detta förhållande stärker hypotesen att konsumtion av flavanolrik kakao kan vara orsaken till den låga prevalensen hypertoni hos de kunaindianer som lever traditionellt på öarna [6].
Observationsstudier visar samband
Under de senaste fem åren har resultat från flera observationsstudier publicerats.
En kohort bestående av 470 äldre män utan kroniska sjukdomar från Zutphen, Nederländerna, studerades, och man fann ett inverst samband mellan kakaokonsumtion och blodtryck, 15 års total kardiovaskulär mortalitet samt total mortalitet [7].
I en studie från USA undersöktes 34 489 postmenopausala, kardiovaskulärt friska kvinnor. Här fann man ett gränssignifikant inverst förhållande mellan självrapporterad chokladkonsumtion och kardiovaskulär mortalitet under 16 års uppföljning [8]. I en studie från Stockholm undersöktes en kohort på 1 169 personer, som alla haft en akut hjärtinfarkt. Efter 8 års uppföljning såg man ett inverst förhållande mellan chokladkonsumtion och mortalitet i hjärtsjukdomar [9].
En kohort bestående av 19 357 tyskar från Potsdam, utan tidigare hjärtinfarkt och stroke, följdes i 8 år. Man fann ett inverst förhållande mellan chokladkonsumtion och blodtryck samt risken att insjukna i hjärtinfarkt och stroke [10].
Nyligen har ytterligare två observationsstudier publicerats om choklad och effekter på hjärtsvikt respektive kranskärlssjukdom. I den ena studerades 31 823 kvinnor från Sverige utan hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. Efter 9 års uppföljning konstaterades att risken för att läggas in på sjukhus eller avlida i hjärtsvikt var lägre vid moderat cho­kladkonsumtion [11]. I den andra studien undersöktes 4 970 personer från USA. Man fann också här ett inverst förhållande mellan chokladkonsumtion och prevalensen av kranskärlssjukdom [12].
Hämmar trombocyterna – bland annat
Ett flertal studier har visat att kakao förbättrar endoteldysfunktion in vivo genom främst kvävemonoxid(NO)-medierad vasodilatation (förbättrad flödesmedierad dilatation) och NO-tillgängligheten in vitro [2, 3, 13].
Kakao har också trombocythämmande effekter, som kan vara både beroende och oberoende av NO. I likhet med acetylsalicylsyra har flavanoler visat förmåga att reducera uttrycket av glykoprotein IIb/IIIa. Glykoprotein IIb/IIIa är en receptor som medverkar till aktivering av trombocyterna.
Kakao kan reducera både trombocytaggregation och adhesionsförmåga in vivo och in vitro. Dessutom har flavanoler visats kunna öka den fibrinolytiska aktiviteten [14].
Flavanoler har också visats besitta antiinflammatoriska egenskaper såsom hämning av T- och B-lymfocytceller, sekretion av flera interleukiner och positiva effekter på TNF-α (tumörnekrosfaktor alfa) och TGF-b (transformerande tillväxtfaktor beta). Emellertid har även flera negativa resultat publicerats [15, 16].
Flavanolerna har även förknippats med förmåga till antioxidation [17]. Flera studier har gjorts med kakao och choklad på olika effektmått för oxidation med blandade resultat [2, 18].
Dessutom kan lipider [19] och glukosmetabolism/insulinkänslighet [20, 21] påverkas av chokladkonsumtion.
Sänker blodtrycket
Talrika studier har fokuserat på olika kakaoprodukters förmåga att sänka blodtrycket, och det är därför av värde att flera metaanalyser publicerats. I fyra metaanalyser publicerade från 2007 till 2010 fann man följande blodtryckssänkningar, som alla var statistiskt signifikanta (SBP = systoliskt blodtryck; DBP = diastoliskt blodtryck):
• SBP 4,7 ± 2,9 mm Hg / DBP 2,8 ± 2,0 mm Hg [22]
• SBP 5,88 ± 3,7 mm Hg / DBP 3,3 ± 2,5 mm Hg [3]
• SBP 3,2 ± 1,9 mm Hg / DBP 2,0 ± 1,3 mm Hg [23]
• SBP 4,5 ± 1,4 mm Hg / DBP 2,5 ± 1,4 mm Hg [24].
Få studier har inriktats på kakaointervention och intermediära effektmått på organskada såsom artärstelhet, atero­skleros, vänsterkammarhypertrofi eller mikroalbuminuri som risktillstånd för framtida kardiovaskulära händelser. I en studie fann man att friska individer med högre kakaokonsumtion uppvisade mindre artärstelhet (lägre pulsvågshastighet och augmentationsindex) än lågkonsumenter [25].
Svårt belägga orsakssamband
Livsstilsintervention intar en central plats vid alla kardiovaskulära sjukdomar, både primär- och sekundärpreventivt. De två hörnstenarna vid livsstilsintervention är fysisk aktivitet och kostomläggning. Intresset för möjligheten till behandlingsrekommendation med flavanolrika kakaoprodukter som mörk choklad har ökat de senaste åren.
Epidemiologiska förhållanden, studier av kunaindianernas matkultur och andra observationella studier har visat på ett inverst förhållande mellan cho­kladkonsumtion och kardiovaskulär risk.
Detta är lovande fynd, men de har inte i sig själva tillräckligt stark beviskraft för att man ska kunna belägga om det finns ett orsakssamband mellan chokladintag och kardiovaskulär risk. Ett flertal experimentella studier och interventionsstudier har visat att flavanolrika kakaoprodukter har positiva effekter på flera riskfaktorer. Studierna är dock överlag små och av kort duration, och evidensen är inte entydig; det finns även studier med negativa resultat.
Om blodtryckssänkningen av kakao på ca 3–5 mm Hg systoliskt är tillförlitlig är den viktig. Man har tidigare kunnat visa att en systolisk blodtryckssänkning på 3 mm Hg skulle kunna reducera den relativa risken för dödlighet i stroke med 8 procent, död i kranskärlssjukdom med 5 procent och dödligheten för alla orsaker med 4 procent [6].
Placeboeffekten kan vara betydande
En metaanalys blir dock inte bättre än vad de underliggande individuella studierna som analysen baseras på medger. Frånvaro av blindning av interventionsstudier kan ge en betydande placeboeffekt. Detta visades i en nyligen pub­licerad kritisk översikt av Egan et al som jämförde sju icke-blindade kakaostudier med sex dubbelblindade dito. Man fann att i sex av sju icke-blindade studier sänktes blodtrycket signifikant, medan man lyckades sänka det diastoliska blodtrycket signifikant i bara en av de sex dubbelblindade studierna [26].
Få studier har undersökt om kakao har effekter på organskada som artärstelhet och ateroskleros, och det saknas fortfarande välgjorda placebokontrollerade interventionsstudier med lång uppföljning och med kardiovaskulär morbiditet och mortalitet som effektmått.
Flera frågor återstår
Det återstår därför ett flertal obesvarade frågor kring kakaoprodukternas nytta, frågor som ofta tar utgångspunkt i produkternas sammansättning (kvalitet) och mängd (kvantitet).
Två centrala frågor att besvara blir därför: Vilken är den verksamma komponenten och vad ska egentligen studeras: flavanolerna i sig, kakaon eller den sammansatta chokladprodukten? Dessutom: Föreligger det ett dos–responsförhållande?”
Förutom detta ovan har kakao högst rank på orac listan av antioxidanter  bara en sån sak? 
Här har Måbra listat det jag skrivit ovan.. 

1. Minskar risken för stroke

Den som äter 60 gram choklad, ungefär en halv chokladkaka, per vecka löper minskad risk att drabbas av stroke. Det beror på att flavonoiderna, en antioxidant som är rikt förekommande i choklad, sänker blodtrycket och halterna av dåligt kolesterol.
Extra munsbit!
Välj hellre mörk choklad än ljus – den lite bittra smaken gör att det är lättare att bara hålla sig till en bit.

2. Håller dig smal

Människor som äter måttligt med choklad varje vecka är smalare än dem som bara äter det ibland. Det visar en studie som jämförde två likvärdiga grupper med människor i USA. Men exakt vad skillnaden beror på framgår inte.

3. Skärper din syn

En bit choklad kan göra dig till en bättre bilförare i dåligt väder. Det är förmodligen flavonoiderna som ökar blodflödet till näthinnan, vilket leder till att man ser bättre. Det gäller framför allt när det är svårt att urskilja kontraster som vid regn och dimma.

4. Gör dig till mattesnille

Behöver du räkna på lånet, eller hjälpa barnen med matteläxan? Lite choklad kan göra så att du skärper dig. Studenter som åt choklad blev bättre på matte, visar en engelsk studie. Orsaken? Flavonoiderna ökar blodflödet till hjärnan.
Extra munsbit!
Kallpressad choklad innehåller mer näringsämnen och antioxidanter – så välj det om hjärnan behöver hjälp.

5. Ökar chansen till Nobelpris

Choklad kan göra så att åldersrelaterade minnesproblem stannar av eller till och med förbättras. Det gör dig med andra ord lite smartare. För att se om det går att mäta undersökte en forskare på skoj sambandet mellan chokladkonsumtion och Nobelpris. Och ja, Schweiz där man äter mest choklad, har också flest Nobelpristagare.

6. Är super för hjärtat

Den som äter 100 gram mörk choklad om dagen löper minskad risk att få hjärtinfarkt. Det beror på att chokladens antioxidanter vidgar blodkärlen, vilket minskar blodtrycket och förbättrar blodflödet.
Extra munsbit!
Satsa på att göra varm choklad – då kan du själv påverka mängden fett och socker. Kakaopulver i sig innehåller väldigt lite fett och inget socker.

7. Ger dig en kärleksboost

Fungerar choklad som naturens egeta Viagra? Ja och nej. Man vet att ätt ämnet fenetylamin, som förekommer i små mängder i choklad, frigör endorfiner och ökar effekten av dopamin, vilket i sin tur påverkar sexlusten. Däremot är det inte klart om det finns tillräckligt av ämnet i choklad för att verkligen öka kärlekskänslorna.

8. Tar itu med pms-humöret

Choklad ökar må bra-hormonet serotonin i hjärnan. Därför kan det fungera som en humörhöjare för kvinnor under menstruation eller pms, då serotonin-nivåerna är låga.
Kort sagt, det finns ingen anledning att hålla igen på en bit mörk god choklad.  Önskar jag orkade dela med mig några av mina egna recept, men internet svämmar över. Den här blev jag själv otroligt sugen på att testa.  Recepet  Annars är tryfflar oöverträffat. Bara o smälta  nibs försiktigt o blanda med mycket starkt kaffe ( kan hälla på lite snabbkaffe) o lite grädde , låta stelna lite o sen  forma till bollat o rulla när de har exakt temperatur  i kakaopulver.   Funderar o oxå på att smälta mörkl choklad med bra cocosfett … o hälla i knäckformar… o kanske en variant med hackade jordnötter? o kanske nåra rispuffar med?  annars är chillipasta o konc apelsinjuice en höjdare ..

En ny metastudie (studie av studier)

FÖREGÅENDE POST: Dåligt immunförsvar? brist på cytokiner?

Make love & Memories /
x Nikki

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: